Urząd Miejski  

   

WIRTUALNY SPACER  

   

Edukacja przez Szachy  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

1215575
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
869
1161
6805
9705
23440
21199
1215575

Forecast Today
1464

Online (15 minutes ago):27
27 guests

Twoje IP:3.237.200.21
   

POLinfo  

   

1.    „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków w szkole dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego rządowego programu  - „Posiłek w szkole i w domu”.  O pomoc (bezpłatne obiady w szkole) mogą ubiegać się rodziny spełniające warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, które w przypadku obiadów wynosi 150% czyli 792 zł. netto na osobę w rodzinie.


Pełne informacje o sposobach i warunkach przyznawania posiłków -
http://mops.mielec.pl/swiadczenia-niepieniezne/

2.    STYPENDIA SZKOLNE
 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienia, rodzina niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia na podstawie faktur, rachunków i dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość. Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka).
Termin składania wniosku o stypendium szkolne – 15 września 2020
 
1.    ZASIŁEK SZKOLNY
 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

http://mops.mielec.pl/stypendia-szkolne-skladanie-wnioskow/

Regulamin przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego -

http://mops.mielec.pl/regulamin-przyznawania-stypendiow-szkolnych/
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów MOPS  – 17 788 52, 17 788 56, 17 788 56 00
Druki  wniosków do pobrania w siedzibie - ul. Łukaszewicza 1 c lub na stronie internetowej MOPS – zakładka „druki do pobrania”
- http://mops.mielec.pl/stypendia-szkolne-pliki/

2.    ZWOLNIENIE Z OPŁAT UBEZPIECZENIA
Rodzice uczniów w trudnej sytuacji socjalnej mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat ubezpieczenia w szkole. W tej sprawie należy skontaktować się z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym:
klasy I – III – Katarzyna Zemmel , tel. 17 7875571
klasy IV – VIII – Dorota Buczek – Kolanko, tel. 177875572.
Termin składania wniosków o zwolnienie z opłat ubezpieczenia – 25 września 2020.

   
© by Sp13.