NASZA SZKOŁA CZEKA NA CIEBIE.  

   

Urząd Miejski  

   

Edukacja przez Szachy  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

1590965
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
761
999
10363
10363
21941
43242
1590965

Forecast Today
1200

Online (15 minutes ago):11
11 guests

Twoje IP:3.80.6.131
   

POLinfo  

   

ZDROWIE to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu – na jego wzmacnianiu.
Współczesna definicja zdrowia WHO bardzo mocno podkreśla zatem połączenie kwestii zdrowia z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka oraz jego osobistą troskę o kondycję fizyczną.
Do jednych z wielu zadań szkoły należy szeroko rozumiana promocja zdrowia. W naszej szkole od wielu lat podejmowane są działania mające na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.
Działania prozdrowotne dały podstawę do włączenia się w realizację programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 

Szkoła Promująca Zdrowie - to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
    Systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
    Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


        Koncepcja Szkoły promującej Zdrowie

Szkoła
•    Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest, więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
•    Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
•    Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca
•    Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
•    Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
Zdrowie
•    Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
•    Decyduje, o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.


  Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

    Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.
    Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowi i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
    Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowi i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – środowisko to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.
    Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działań uczniów i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
    Tworzenie związków społecznych – z rodzicami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
    Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/ placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami ( w tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami ( np. w ramach medycyny pracy).


Standardy Szkoły Promującej Zdrowie
1.    Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2.    Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3.    Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4.    Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
 Szkołę Promującą Zdrowie tworzą

•    Uczniowie;
•    Nauczyciele;
•    Rodzice
•    Inni pracownicy szkoły;
•    Inne osoby ze społeczności lokalnej.


Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej
Dążąc do osiągnięcia tego celu będziemy m.in.

    Zachęcać do zdrowego stylu życia uczniów i pracowników
    Umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości
    Zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
    Wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego
    Włączenie do działań szkoły rodziców


Szkolny zespół ds. Promocji Zdrowia:
P. Ewelina Podolska - koordynator
P. Beata Gola
P. Marta Kandzior
P. Patrycja Kos – Laskowska
P. Dominika Partyńska - Salamaga
P. Barbara Stępień
P. Katarzyna Zemmel

   
© by Sp13.