NASZA SZKOŁA CZEKA NA CIEBIE.  

   

fb

   

   

Urząd Miejski  

   

Edukacja przez Szachy  

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Statystyki  

2558500
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
2394
1516
12199
12199
5172
53582
2558500

Forecast Today
4704

Online (15 minutes ago):87
87 guests

Twoje IP:44.192.114.32
   

Szukaj w serwisie...  

   

Stołówka szkolna

Obiady dla uczniów, nauczycieli i dorosłych stołówka szkolna wydaje obiady   od godz. 11:25 – 14:00

Obiady dla uczniów:

Przerwa 11:25 – 11:40 klasy I-III plus klasy IV

Przerwa 12:25 – 12:40   Klasy V –VIII

Dzieci ze świetlicy: 11:50 i 12:50

Nieobecność ucznia na obiedzie zgłaszamy do godz. 8:00 pod nr telefonu

Intendent 17 787 55 88           kierownik 17 7875564

Należność za obiady wpłacamy do 15 każdego miesiąca. Za wrzesień płacimy w październiku.

W przygotowywanych posiłkach mogą znajdować się śladowe ilości alergenów. Ich wykaz podawany jest w jadłospisie.

Intendent Barbara Bierzyńska

Kierownik Anna Rogóż

Informacje o płatnościach za obiady otrzymują uczniowie. Wpłaty dokonujemy do 15. w określonej kwocie. Dodatkowych informacji udziela kierownik świetlicy pod numerem tel. 17 787 55 64. codziennie od godz. 6.30- 8.00.

        REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W MIELCU

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz osoby mające decyzję dyrektora MOPS w Mielcu.
 2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest możliwe po uiszczeniu opłaty za wydawane obiady lub zakwalifikowaniu przez MOPS w Mielcu do finansowania kosztów posiłku przez tą instytucje w ramach rządowego programu pomocowego.
 3. Koszt posiłku wydawanego w stołówce szkolnej ustalany jest w sposób następujący:
 • Jako równowartość ceny produktów użytych do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 w Mielcu,
 • Jako suma „wsadu do kotła” i kosztów przygotowania posiłku skalkulowanych w oparciu o wydatki osobowe i rzeczowe poniesione w rozdziale 80148 w okresie od stycznia do czerwca danego roku dla nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu oraz osób finansowanych przez MOPS.
 1. Koszt posiłku ustalany jest zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu w sprawie warunków i zasad funkcjonowania stołówki szkolnej.
 2. W sytuacji wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających z żywienia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem
 3. Wysokość opłaty wnoszonej przez uczniów (ich prawnych opiekunów) bądź pokrywanej przez MOPS obliczana jest jako iloczyn dni roboczych w danym miesiącu i kwoty o której mowa w punkcie 3.
 4. Opłatę o której mowa w punkcie 4 należy wpłacić na konto Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu do 15-go dnia każdego miesiąca (z zastrzeżeniem punktu 6).

     Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu,

ul. Łąkowa 6

BANK PKO BP S.A.

Nr rachunku : 64 1020 4913 0000 9602 0152 5500

 1. Wpłata za posiłki osób żywionych w oparciu o decyzję dyrektora MOPS w Mielcu przekazywana jest na konto Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu przelewem najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
 2. Nieobecność dziecka w danym dniu na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godziny 8:00 osobiście lub telefonicznie. W innym przypadku należność za posiłek nie zostanie odliczona.
 3. W przypadku nieobecności dziecka z powodów szkolnych( wycieczki, zawody) wychowawcy , opiekunowie – nauczyciele zgłaszają nieobecność ucznia       na obiedzie z trzydniowym wyprzedzeniem u kierownika świetlicy lub intendenta.
 4. Rozliczenie faktycznie spożytych posiłków (z zastrzeżeniem punktu 7) dokonuje się po zakończeniu miesiąca, a nadpłata zaliczana jest na poczet wpłaty za kolejny miesiąc.
 5. Za zwłokę we wnoszeniu opłat za obiady Szkoła nalicza odsetki w ustawowej wysokości.
 6. Kierownik świetlicy posiada imienną listę uczniów korzystających z obiadów
 7. Rodzicowi przysługuje prawo do rezygnacji z obiadów. Rezygnację z obiadów w formy pisemnej należy złożyć u kierownika świetlicy.
 • Rezygnacja

Mielec, dnia……………………………………….

Ja, ……………………………………… oświadczam, że moje dziecko …………………………… uczeń klasy ……………… nie będzie korzystało z obiadów (w miesiącu/ do końca roku szkolnego).

…………………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 1. Stołówka szkolna wydaje obiady w godzinach 11:25 do 14:00 z zachowaniem następujących zasad:
 • Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej spożywają posiłki w ramach pobytu na świetlicy i pod opieką wychowawcy wg ustalonego harmonogramu.
 • Uczniowie nie korzystający ze świetlicy spożywają posiłki podczas przerw międzylekcyjnych w godzinach 11:25 -11:40 oraz 12:25-12:40,
 • Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13 oraz osoby kierowane na żywienie przez MOPS w godzinach wydawania obiadów.
 1. W trakcie pobytu na jadalni szkolnej obowiązuje zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego oraz z zachowanie wzajemnego dystansu (minimum1,5 m).
 2. Na jadalni szkolnej mogą przebywać jedynie osoby które są uprawnione do otrzymania posiłków.
 3. Za szkody spowodowane na stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 4. Obsługa stołówki szkolnej ma prawo odmowy wydania posiłku osobom niestosującym się do regulaminu, zachowującym się w sposób niewłaściwy, bądź będącym pod wpływem alkoholu.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻYWIENIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

…………………………......................................................                                       

nazwisko i imię dziecka                                                        

…….…………                     …………….. …………………                                                                              

   klasa                                                 wychowawca                                  

Telefony kontaktowe rodziców /opiekunów prawnych

   ………………………………                                         …………………………………….

       matka /opiekun prawny                                                               ojciec /opiekun prawny

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………...........................

Dodatkowe informacje/ uwagi o dziecku………………………………………………………………………………………..

1. ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do opłacania obiadów do 15-go dnia każdego miesiąca za wykorzystane obiady ( za wrzesień płacimy w październiku)

2. Informacji o wysokości należności za obiady udziela kierownik świetlicy po zakończonym miesiącu żywieniowym.        

3. Kwotę za wyżywienie należy wpłacać na konto:

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu,

ul. Łąkowa 6

BANK PKO BP S.A.

Nr rachunku : 64 1020 4913 0000 9602 0152 5500

Proszę w treści przelewu napisać informację każdego miesiąca: Opłata za obiady za miesiąc ……… za ucznia ………………………………………

……………………………………                       ………………………………

           Podpis matki/opiekuna                                             Podpis ojca/opiekuna

4. INFORMACJA

Nieobecność dziecka na posiłku w danym dniu należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.00 osobiście lub telefonicznie.

Intendent 17 787 55 88

Świetlica 17 787 55 64

Wszystkie zgłoszone nieobecności zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc.

5. W PRZYPADKU BRAKU ZGŁOSZENIA, RODZIC PONIESIE KOSZT NIESPOŻYTEGO POSIŁKU

6. Za zwłokę we wnoszeniu opłat Szkoła będzie naliczać odsetki w ustawowej wysokości

7. Rezygnację z obiadów należy   złożyć w formie pisemnej u kierownika świetlicy.

8. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem stołówki, zasadami płatności za obiady i akceptuję je.                                                          

Mielec, dnia …………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………

9.DYSPOZYCJA

Zwrot za niewykorzystane obiady mojego dziecka proszę o przekazanie za wskazane   na konto osobiste (nazwa banku, numer rachunku) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: W przypadku zmiany numeru w/w konta prosimy o informację (zwrot za obiady) do kierownika świetlicy

   
© by Sp13.